Bikkjemyra, Holleia, Modum og om tiden rekker til tar vi også med Kolbumyra i Ringerike.

Bikkjemyra i Holleia i Modum er en av 174 verneverdige områder som er identifisert innenfor Oslo og Viken (Publisert 01.02.2019). https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/miljo-og-klima/nyheter—miljo-og-klima/2019/02/174-verneverdige-omrader-identifisert/

Naturbase  https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00042619 opplyser blant annet:

Lokaliteten har kanskje fylkets største forekomst av den sjeldne orkideen engmarihand, sammen med smalmarihand, myggblom, flekkmarihand og skogmarihand. Langs myrkanten kan en finne småtveblad, korallrot, brudespore og nattfiol. I øst er det et område med takrør. Bikkjemyra har forekomst av merkeplantene dvergjamne, jåblom, sumphaukeskjegg, gulstarr og sveltmyrull. Det er et rikt insektliv i og ved myra. Dette indikerer at lokaliteten er viktig for mange fugler og dyr.

Oppmøtested: ved Rv35 snaut 5 km nord for Vikersund i retning Hønefoss, parkeringsplass rett nord for Rud kirke på Drolsum. Herfra kjører vi samlet 12-13 km inn til Bikkjemyra. Ta med mat og drikke.

Turledere: Tor Arne Vik mobil 40640503 og Sven Erik Skretteberg mobil 90530472

Oppmøtested

ved Rv35 snaut 5 km nord for Vikersund i retning Hønefoss, parkeringsplass rett nord for Rud kirke på Drolsum.