Dugnad på Søhoel sør, Hole kommune

Dugnad på Søhol sør, Hole kommune, onsdag 14. oktober kl. 11 – 14.

Søhol sør er en svært artsrik naturtype-lokalitet (Verdi A) med naturbeitemark (kalkbeiteeng) i Hole kommune. Lokaliteten består av kalktørreng med tilhørende artsrik flora. Hele 42 rødlistearter er påvist, der ni av dem er i de høyere rødlistekategorier (2 CR, 7 EN), samt 13 VU-arter. 35 av rødlisteartene er insekter (sommerfugler, biller, veps). 12 av dem er biearter. Så mye som 73 biearter ble registrert på disse ni dekarene i 2010. Lokaliteten er det eneste kjente leveområdet for bakkebåndbie (CR) i Norge. Lokaliteten er under sterk gjengroing, og BBF har startet skjøtsel av området. Her er det mange arter karplanter, moser og lav.

Ta med mat og drikke, arbeidshansker, oppslagsverk, lupe, greinsaks og sag.

Møtested: Circle K på Vik i Hole, Holeveien 1741, 3530 Røyse.

 

Velkommen til dugnad!

Oppmøtested

Circle K på Vik i Hole, Holeveien 1741, 3530 Røyse.