Fremmede arter

Norsk Botanisk Forening

Fremmede arter truer artsmangfoldet

Arter som ikke hører hjemme i norsk flora er et et stort og økende problem. Noen fremmede arter utkonkurrerer og fortrenger hjemlige arter. De fleste skadelige fremmedartene er det umulig og bli helt kvitt. Med målretta innsats kan det allikavel være mulig å begrense skadene og ta vare på særskilt viktige botaniske lokaliteter.

NBF-Østlandsavdelingens årlige dugnad  til Nakholmen. Fremmedarten gravbergknapp lukes vekk.

Informasjonsfilmer, seminarer og foredrag

NBF har mange timers videomateriale om fremmede arter på Youtube


Info miniserier og kursspilleliste  learn more
Webinar vår 2022
Fremmedartseminar 2022
Hvordan bruke artsobservasjoner.no for å registrere funn av fremmede arter

Artikler i Blyttia

Tidsskriftet vårt inneholder mye informasjon om fremmede arter.


Fremmede bartrær: Temahefte
Skadelige hageplanter s.31
Fremmede arter i vann s.4
Begreper s.3

Ressurser for artsinfo og bekjempelses-metoder. 

Vårt arbeid

Bekjempelse

 Våre grunnorganisasjoner arrangerer dugnader for å fjerne  forvillede bartrær og hageplanter fra  viktige naturområder

Formidling

Vi informerer om fremmede arter gjennom turer, kurs, foredrag, artikler og i sosiale medier.

Kartlegging

NBF sine medlemmer bidrar med viktig kunnskap om spredning av fremmede plantearter i Norge.

Validering

Flere av NBFs medlemmer bidrar frivillig med å kontrollere funn på artsobservasjoner.no.