Fremmede arter

Norsk Botanisk Forening

Sammen kan vi hindre spredning av fremmede planter

Tusenvis av fremmede plantearter står hvert år og banker på døra inn til Norges natur. Norsk Botanisk Forening jobber for å hindre dem i etablere seg og for å fjerne og begrense spredninga fra dem som allerede trives her. 

Fremmede organismer er arter som er etablerte utenfor der de fra naturens side skulle vært. 1532 slike arter er registrert i Norge, og litt over tusen av dem er planter, alger og moser. Risikoen ved disse ble grundig vurdert da det i 2018 ble laget en ny oversikt over fremmede arter i Norge, den såkalte «Fremmedartslista».

Artene er plassert i ulike risiko-kategorier, avhengig av hvor effektivt de sprer seg og hvor stor skade de gjør der de vokser. I de to kategoriene «Svært høy risiko» og «Høy risiko» finner vi én mose, syv alger og hele 129 planter. Til denne verste kategorien hører blant annet lupin og sitkagran, som du ser på bildene her.

En fremmedart blir til

Hvem var den første lupinen i Norge? Når begynner vi å kalle arter for fremmede? Hvordan kommer de seg til Norge? I sitt digitale foredrag Kristine Bakke Westergaard fra NINA forteller om fremmede planter på vei inn i Norge. Hun snakker også om overvåkning av plante-blindpassasjerer som blir med i importen av hageplanter. Mange av blindpassasjerene er i dag få i antall, men vil innen de neste tiår ha potensiale til å spre seg i naturen – såkalte dørstokkarter. Data fra overvåkningsprosjektet er  i internasjonal sammenheng unike og bidrar til at arbeidet med fremmedartsvurdering og forvaltningstiltak blir kunnskapsbasert.

Fremmedartseminar 2021 – Hva skjer i nord?

Trodde du kanadagullris var et problem i Tromsø? Eller gullregn i Vardø? På Fremmedartsseminaret blir du oppdatert på de ulike utfordringene fremmedartet skaper i ulike deler av vårt langstrakte land.

Nordnorsk Botanisk Forening var vertskap for årets Fremmedartseminar. Denne gang som heldigitalt seminar med søkelys på fremmede planter i Nord-Norge og Svalbard.

Ikke alle fremmede planter er like skumle:

Fremmede planter:   Fremmede planter er arter som har fått menneskelig hjelp til å spre

seg inn i områder der de ikke naturlig hører hjemme.

Høyrisikoplanter: Høyrisikoplanter er fremmede planter somutgjør en alvorlig trussel mot ville, naturlig forekommende planter i Norge. De har status som «høy risiko» (HI) eller «Svært høy risiko» (HE) i fremmedartslista.

Forbudte planter: Enkelte høyrisikoplanter er så skadelige at de er blitt forbudt, som vil si at det ikke er lov å innføre, omsette eller plante dem ut.  Fra 2021 vil det være 28 planter på forbudslista.

Les mer: Oversikt over alle planter, alger og moser på fremmedartslista

Norsk Botanisk Forening jobber med fremmede planter på flere måter: 

Fjerning

Grunnorganisasjonene gjør hvert år en enorm innsats for å fjerne fremmede arter, blant annet gjennom «Den store granryddedagen».

Les mer om Den store granryddedagen her

Informasjon

Vi informerer om fremmede arter på turer, kurs, foredrag og i sosiale medier.  I lenken under finner du video fra vårt fremmedartsseminar i 2019.

Fremmedartsseminar

Kartlegging

Medlemmer i NBF kartlegger flere hundre tusen arter hvert år. Dette gir oss viktig informasjon om geografi, omfang og spredning av fremmede arter.

Validering

Flere av NBFs medlemmer bidrar frivillig med å kontrollere funn lagt inn på artsobservasjoner.no. Følg med i vår kalender om du vil delta på kurs i validering.

Vil du bidra? Følg med på nyhetsbrev, Facebook og kalenderen vår eller meld deg inn via lenken under. 

Bli medlem i Norsk Botanisk Forening